Contactgegevens

Vzw ’t Hemeltje
Eikendreef 16
2930 Brasschaat

vzw 't Hemeltje, kinderopvang - degelijk en eigentijds

Weldra kan je onze nieuwe website bewonderen. Hieronder vind je onze contact gegevens. Heb je vragen ? Contacteer ons

Locaties Buitenschoolse opvang

Ter Heide* Kerkedreef 10 0496/789 108 ibo.th@themeltjevzw.be
Molentje Annadreef 7 0494/799 870 ibo.mo@themeltjevzw.be
Kaart* Veldstraat 300 0496/633 110 ibo.ka@themeltjevzw.be
Speelkasteel Augustijnslei 54 0494/715 019 ibo.sk@themeltjevzw.be
Driehoek* Het Heiken 47 0488/296 786 ibo.dr@themeltjevzw.be

Te downloaden documenten

 

Dagopvang

Locaties

de Blokkedoos Augustijnslei 124 03/652 01 33 do.blok@themeltjevzw.be
't Zandmannetje Eikendreef 16 03/690 03 98 do.za@themeltjevzw.be

Er zijn wijzigingen in het Huishoudelijk reglement van de Dagopvang aangebracht welke in uw nadeel kunnen zijn, daarom brengen wij u hierbij vandaag (1 februari 2016) schriftelijk op de hoogte gezien de wijzigingen over twee maanden (1 april 2016) in werking treden. Op de locatie ligt een origineel exemplaar voor u klaar en een aftekenlijst. De wijzigingen zijn de volgende:

Openingstijden

Vanaf  1 april 2016 tot en met 31 december 2016 zal de Blokkedoos bij wijze van proefproject een kwartier later starten en dus geopend zijn op weekdagen van 07:15uur tot 18:15 uur. Hierna zal een evaluatie plaats vinden in samenwerking met de ouders.

Waarborg

Vanaf 01/04/2016 dient voor nieuwe klanten ten laatste tien dagen na de inschrijvingsdatum een waarborgsom betaald te worden op het rekeningnummer van vzw ’t Hemeltje.
Deze wordt bepaald op het moment van de inschrijving en blijft onveranderd gedurende de hele duurtijd van de opvang van uw kind.
De ontvangst door ons van deze waarborgsom garandeert u een plaats in onze opvang overeenkomstig de opvangovereenkomst.
Deze waarborgsom zal worden terugbetaald, zonder intrest, wanneer de zwangerschap vroegtijdig wordt verbroken (medisch attest) , en bij het beëindigen van de effectieve opvang, indien alle kosten vereffend zijn.
Op het einde van de volledige opvangperiode kan u ons verzoeken het bedrag van de laatste factuur in te houden van deze waarborgsom. Dit voor zover het bedrag hiervan lager is dan de waarborg en voor zover u verder geen openstaande facturen bij ons heeft. Anders storten wij deze waarborg kort na de stopzetting van de opvang zelf terug op uw rekening.
Deze som zal echter definitief aan ons toekomen indien u :
• de gereserveerde opvangdagen niet respecteert
• de facturen niet betaalt
• de regels om de opvang te stoppen niet respecteert
Het bedrag van de waarborgsom wordt bepaald op basis van het aantal opvangdagen per week. Onder bepaalde voorwaarden, vastgelegd door Kind en gezin, wordt een verlaagd tarief gehanteerd.
Het bedrag en de berekeningswijze van deze waarborgsom, evenals de voorwaarden waaraan u dient te voldoen om te genieten van het verlaagde tarief, vindt u in de bijlage ”Kosten en Vergoedingen”.

Betalingsopvolging

Op de originele factuur zal steeds vermeld worden dat deze binnen de 30 dagen dient te worden betaald. Indien binnen 30 dagen (na factuurdatum) het te betalen bedrag nog niet op de rekening staat, zenden wij u een eerste herinneringsbrief.
Indien u hier geen gevolg aan geeft, zenden wij u een tweede herinneringsbrief en rekenen wij een administratieve kost aan (zie bijlage “Kosten en Vergoedingen”) U krijgt dan opnieuw 10 dagen de tijd om alsnog het achterstallig bedrag te vereffenen.
Indien ook dan geen tijdige reactie volgt, ontvangt u een aangetekende brief waarin u gemeld wordt dat bij niet betaling binnen de tien dagen, wij ons genoodzaakt zullen zien een incassobureau in te schakelen en de opvang van uw kind zullen weigeren tot alle achterstallige rekeningen betaald zijn. De incassokosten zullen volledig aan u worden doorgerekend.
Dat vanaf dat ogenblik, zelfs bij betaling van het saldo binnen de tien dagen, de opvang van uw kind enkel kan worden verder gezet indien u vanaf dan instemt met betaling via domiciliëring en daartoe de nodige documenten ondertekent.
Blijft u na die tien dagen nog steeds in gebreke, dan volgt opnieuw een aangetekende brief om u te melden dat wij uw dossier overmaken aan het incassobureau en de opvang van uw kind stop zetten. U wordt er dan eveneens aan herinnerd dat alle incassokosten aan u zullen worden doorgerekend.
Het hervatten van de opvang van uw kind kan naderhand enkel indien een betalingsregeling overeen gekomen werd of het uitstaande saldo betaald werd en voor de toekomst de nodige documenten voor betaling via domiciliëring in orde gebracht zijn. Ook de waarborg dient terug in orde te zijn.
In uitzonderlijke situaties stellen wij een afbetalingsplan voor u op. U dient hiervoor echter zelf contact op te nemen met de administratie, (tel: 03/690 03 93).

Bijkomende wijziging in het blad kosten en vergoedingen:

Het bedrag van de waarborgsom wordt bepaald op basis van het aantal opvangdagen per week:
Tot drie opvangdagen per week  € 100,00
Meer dan drie opvangdagen per week € 200,00
Kan u genieten van het verlaagd tarief € 50,00
Onder welke voorwaarden kan u genieten van het verlaagde tarief?
Volgens de regelgeving mogen wij als opvang maximaal € 250,00 vragen.
Indien echter het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen lager is dan de volgens de regelgeving bepaalde grens van € 27.000,00 dan mag de opvang maximaal € 50,00 vragen. De regelgever heeft deze grens voor 2016 bepaald op € 27.118,83.
Wanneer deze grens aangepast wordt, zullen wij deze uiteraard eveneens toepassen.